Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfeudalize
unfeudalize
[ʌn'fju:dəlaiz]
ngoại động từ
làm cho mất tính chất phong kiến; phi phong kiến hoá


/'ʌn'fju:dəlaiz/

ngoại động từ
làm cho mất tính chất phong kiến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.