Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfastened
unfastened
[(')ʌn'fa:snd]
được tháo, được nới
không đóng, mở (cửa)được tháo, được nới
không đóng, mở (cửa)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.