Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfailingness
unfailingness
[ʌn'feiliηnis]
danh từ
tình trạng không bao giờ chấm dứt, sự liên tục, sự bền bỉ
tính chất không bao giờ cạn, tính chất không bao giờ hết
tính chất có thể tin cậy được, tính chắc chắn


/ʌn'feiliɳnis/

danh từ
tính không bao giờ cạn, tính không bao giờ hết
tính công hiệu; tính chắc chắn; tính không bao giờ sai; tính luôn luôn có thể tin cậy được

Related search result for "unfailingness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.