Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
underproduce
underproduce
[,ʌndəprə'dju:s]
động từ
(kinh tế) sản xuất ít đi, sản xuất dưới mức (để bán được cao giá)


/'ʌndəprə'dju:s/

động từ
sản xuất dưới mức


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.