Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncomplimentary
uncomplimentary
[,ʌn,kɔmpli'mentəri]
tính từ
không có tính chất khen ngợi, không làm vui lòng; xấu (ý kiến)


/'ʌn,kɔmpli'mentəri/

tính từ
không có tính chất khen ngợi, không làm vui lòng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.