Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncensured
uncensured
[,ʌn'sen∫əd]
tính từ
không bị phê bình, không bị chỉ trích, không bị phê phán


/'ʌn'senʃəd/

tính từ
không bị phê bình, không bị chỉ trích

Related search result for "uncensured"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.