Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unavoidable
unavoidable
[,ʌnə'vɔidəbl]
tính từ
không thể tránh được; tất yếu
unavoidable duties
những bổn phận không thể tránh né được


/,ʌnə'vɔidəbl/

tính từ
không thể tránh được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unavoidable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.