Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unarrayed
unarrayed
[,ʌnə'reid]
tính từ
(quân sự) không dàn thành thế trận
không trang điểm


/'ʌnə'reid/

tính từ
(quân sự) không dàn thành thế trận
không trang điểm

Related search result for "unarrayed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.