Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unapproachability
unapproachability
[,ʌnə,prout∫ə'biləti]
Cách viết khác:
unapproachableness
[,ʌnə'prout∫əblnis]
danh từ
sự khó nói chuyện, sự khó gần; tính khó nói chuyện, tính khó gần (người)


/'ʌnə,proutʃə'biliti/ (unapproachableness) /,ʌnə'proutʃəblnis/

danh từ
sự không thể đến gần được, sự không thể tới gần được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.