Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unadopted
unadopted
[,ʌnə'doptid]
tính từ
không được chính quyền sở trông nom bảo dưỡng (về một con đường)


/'ʌnə'doptid/

tính từ
không được chấp nhận, không được thông qua
không được chính quyền sở tại nhận trông nom (đường sá)

Related search result for "unadopted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.