Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unacceptable
unacceptable
[,ʌnək'septəbl]
tính từ
không thể chấp nhận, không tán thành, không tha thứ; không chịu nổi
unacceptable conditions
những điều kiện không thể chấp nhận được
unacceptable solutions
những giải pháp không thể chấp nhận được


/'ʌnək'septəbl/

tính từ
không thể nhận, không chấp nhận được
unacceptable conditions những điều kiện không chấp nhận được
không thể chịu được, khó chịu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unacceptable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.