Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ultra-short
ultra-short
['ʌltrə'∫ɔ:t]
tính từ
cực ngắn
ultra-short waves
sóng cực ngắn


/'ʌltrə'ʃɔ:t/

tính từ
cực ngắn
ultra-short waves sóng cực ngắn

Related search result for "ultra-short"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.