Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ultra vires
ultra+vires
['ʌltrə'vaiəri:z]
tính từ & phó từ
(pháp lý) ngoài phạm vi quyền hạn; vượt quyền


/'ʌltrə'vaiəri:z/

tính từ & phó từ
(pháp lý) ngoài phạm vi quyền hạn

Related search result for "ultra vires"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.