Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
troupe
troupe
[tru:p]
danh từ
đoàn (kịch), gánh (hát); toán (quân)
động từ
đi trình diễn nhiều nơi cả đoàn (kịch)
đi trong đoàn kịch (...)


/tru:p/

danh từ
đoàn (kịch), gánh (hát)

Related search result for "troupe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.