Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tripetalous
tripetalous
[trai'petələs]
tính từ
(thực vật học) có ba cánh (hoa)


/trai'petələs/

tính từ
(thực vật học) có ba cánh (hoa)

Related search result for "tripetalous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.