Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trifid
trifid
['traifid]
tính từ
(thực vật học) chẻ ba


/'traifid/

tính từ
(thực vật học) chẻ ba

Related search result for "trifid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.