Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transubstantiate
transubstantiate
[,trænsəb'stæn∫ieit]
ngoại động từ
(tôn giáo) hoá thể


/,trænsəb'stænʃieit/

ngoại động từ
biến thế, hoá thể

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.