Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transformist
transformist
[træns'fɔ:mist]
danh từ
(sinh vật học) nhà biến hình, người theo thuyết biến hình


/træns'fɔ:mist/

danh từ
(sinh vật học) nhà biến hình


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.