Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tranquillizer
tranquillizer
['træηkwilaizə]
Cách viết khác:
tranquilliser
['træηkwilaizə]
tranquilizer
['træηkwilaizə]
danh từ
thuốc an thần


/'træɳkwilaizə/

danh từ
thuốc làm đỡ đau, thuốc giảm thống

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.