Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tranquillise
ngoại động từ
làm dịu, làm mê (bằng cách dùng thuốc )
làm cho yên lặng, làm cho yên tựnh
làm cho yên tâm, làm cho vững dạ, trấn antranquillise
['træηkwilaiz]
Cách viết khác:
tranquillize
['træηkwilaiz]
như tranquillizeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.