Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tranquilize
tranquilize
['træηkwilaiz]
Cách viết khác:
tranquillize
['træηkwilaiz]
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như tranquillize


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.