Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
towel-horse
towel-horse
['tauəlhɔ:s]
Cách viết khác:
towel-rack
['tauəlræk]
danh từ
giá (bằng gỗ) để khăn lau; giá để khăn tắm


/'tauəlhɔ:s/ (towel-rack) /'tauəlræk/
rack) /'tauəlræk/

danh từ
giá (bằng gỗ) để khăn lau; giá để khăn tắm

Related search result for "towel-horse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.