Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
torch-bearer
torch-bearer
['tɔ:t∫'beərə]
danh từ
người cầm đuốc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))


/'tɔ:tʃ,beərə/

danh từ
người cầm đuốc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Related search result for "torch-bearer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.