Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toil-worn
toil-worn
['tɔil'wɔ:n]
tính từ
kiệt sức, rã rời


/'tɔilwɔ:n/

tính từ
kiệt sức, rã rời

Related search result for "toil-worn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.