Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
time-honoured
time-honoured
['taim'ɔnəd]
Cách viết khác:
time-honored
['taim'ɔnəd]
như time-honored


/'taim,ɔnəd/ (time-honoured) /'taim,ɔnəd/
honoured) /'taim,ɔnəd/

tính từ
được kính chuộng do lâu đời

Related search result for "time-honoured"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.