Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tilery
tilery
['tailəri]
Cách viết khác:
tilery-works
['tailəri'wə:ks]
danh từ
lò ngói


/'tailəri/ (tilery-work) /'tailəriwə:k/
work) /'tailəriwə:k/

danh từ
lò ngói

Related search result for "tilery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.