Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
threnody
threnody
['θrinədi]
Cách viết khác:
threnode
['θrinoud]
như threnode


/'θrinoud/ (threnody) /'θrinədi/

danh từ
bài điếu ca

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "threnody"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.