Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
threnode
threnode
['θrinoud]
Cách viết khác:
threnody
['θrinədi]
threnos
['θri:nɔs]
danh từ
bài điếu ca


/'θrinoud/ (threnody) /'θrinədi/

danh từ
bài điếu ca

Related search result for "threnode"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.