Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
though


/ðou/ (tho')

/ðou/

liên từ

dù, dù cho, mặc dù, dẫu cho

    though it was late we decided to go mặc dù đã muộn, chúng tôi vẫn quyết định đi

!as though

dường như, như thể là

    he ran as though the devil were after him nó chạy như thể có ma đuổi

!even though

(xem) even

!what though

dù... đi nữa, dù cho

    what though the way is long dù đường có xa đi nữa

phó từ

tuy nhiên, tuy thế, tuy vậy; thế nhưng

    I believe him though tuy vậy tôi tin anh ấy

    he had promised to come, he didn't though nó đã hứa đến, thế nhưng nó không đến


Related search result for "though"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.