Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thiller
thiller
['θilə]
Cách viết khác:
thill-horse
['θil'hɔ:s]
danh từ
ngựa kéo xe


/'θilə/ (thill-horse) /'θilhɔ:s/
horse) /'θilhɔ:s/

danh từ
ngựa kéo xe

Related search result for "thiller"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.