Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
therewith
therewith
[,ðeəwið]
danh từ
(từ cổ, nghĩa cổ) như therewithal


/,ðeəwi'ðɔ:l/

phó từ, ((từ cổ,nghĩa cổ) (như) therewith)
với cái đó, với điều đó
thêm vào đó, ngoài ra

Related search result for "therewith"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.