Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thereinbefore
thereinbefore
[,ðeərinbi'fɔ:]
phó từ
(pháp lý) trên đây, trước đây


/,ðeərinbi'fɔ:/

phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ), (pháp lý) trên đây, trước đây


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.