Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
theoretician
theoretician
[,θiərə'ti∫n]
danh từ
nhà lý thuyết


/,θiəre'tiʃn/

danh từ
nhà lý luận

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.