Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
that/ðæt/

tính từ chỉ định, số nhiều those

ấy, đó, kia

    that man người ấy

    in those days trong thời kỳ đó

    those books are old những quyển sách ấy đã cũ

đại từ chỉ định, số nhiều those

người ấy, vật ấy, cái ấy, điều ấy; người đó, vật đó, cái đó, điều đó

    what is that? cái gì đó?

    who is that? ai đó?

    after that sau đó

    before that trước đó

    that is nghĩa là, tức là

    will you help me? - that I will anh có vui lòng giúp tôi không? xin rất sẵn lòng

    that's right phải đó

    that's it tốt lắm

    what that? sao vậy?, sao thế?

    and that's that; so that's that đấy, chỉ có thế, chỉ thế thôi

cái kia, người kia

    to prefer this to that thích cái này hơn cái kia

cái, cái mà, cái như thế

    a house like that described here một cái nhà giống như cái tả ở đây

!at that

(xem) at

đại từ quan hệ

người mà, cái mà, mà

    he is the very man [that] I want to see anh ấy đúng là người mà tôi cần gặp

    this is he that brought the news đây là người đã mang tin lại

    he that sows iniquity shall reap sorrows ai gieo gió sẽ gặt bão

    the night [that] I went to the theatre bữa tối mà tôi đi xem hát

phó từ

như thế, đến thế, thế

    I've done only that much tôi chỉ làm được đến thế

    that far xa đến thế

như thế này

    the boy is that tall đứa bé cao như thế này

(thân mật) đến nỗi

    I was that tired I couldn't speak tôi mệt đến nỗi không thể nói được

liên từ

rằng, là

    there's no doubt that communism will be achieved in the world chắc chắn rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ được thực hiện trên khắp thế giới

để, để mà

    light the lamp that I may read the letter thắp đèn lên để tôi có thể đọc bức thư

đến nỗi

    the cord was such long that I could not measure it sợi dây dài đến nỗi tôi không thể đo được

giá mà

    oh, that I knew what was happening! ôi! giá mà tôi biết cơ sự như thế này!

!in that

bởi vì

!it is that

là vì


Related search result for "that"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.