Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thừa hànhverb
to execute, to carry out

[thừa hành]
động từ
to achieve, fulfil
to execute, to carry out
to perform, accomplish
thừa hành nhiệm vụ
perform one's dutyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.