Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thấp thoángverb
to appear and disappear alternately

[thấp thoáng]
động từ
to appear and disappear alternately
flash, gleam, appear for a moment
appear vaguely or intermittentlyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.