Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
telephotographic
telephotographic
[,telifoutə'græfik]
Cách viết khác:
telephoto
[,teli'foutou]
như telephoto


/'teli,foutə'græfik/

tính từ
(thuộc) kỹ thuật chụp ảnh từ xa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.