Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teeny


/'ti:ni/ (teeny-weeny)

/'ti:ni'wi:ni/

weeny)

/'ti:ni'wi:ni/

tính từ

(thông tục) nhỏ xíu, rất nhỏ


Related search result for "teeny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.