Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tarradiddle
tarradiddle
['tærədidl]
Cách viết khác:
taradiddle
['tærədidl]
như taradiddle


/'tærədidl/ (tarradiddle) /'tærədidl/

danh từ
(thông tục) lời nói dối, nói láo, nói điêu

nội động từ
(thông tục) nói dối, nói láo, nói điêu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tarradiddle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.