Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
taproom
taproom
['tæprum]
Cách viết khác:
taphouse
['tæphaus]
danh từ
tiệm rượu


/'tæprum/ (taphouse) /'tæphaus/

danh từ
tiệm rượu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "taproom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.