Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tape-recording
tape-recording
['teip ri'kɔ:diη]
danh từ
sự ghi âm trên băng từ


/'teipri,kɔ:diɳ/

danh từ
sự ghi trên máy ghi âm

Related search result for "tape-recording"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.