Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tail-light
tail-light
['teil'lait]
Cách viết khác:
tail-lamp
['teil'læmp]
danh từ
đèn hậu (đèn đỏ ở đằng sau xe ô tô...)


/'teillait/ (tail-lamp) /'teillæmp/
lamp) /'teillæmp/

danh từ
đèn sau (ô tô...)

Related search result for "tail-light"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.