Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
syllogise
syllogise
['silədʒaiz]
Cách viết khác:
syllogize
['silədʒaiz]
như syllogize


/'silədʤaiz/ (syllogise) /'silədʤaiz/

nội động từ
dùng luận ba đoạn

ngoại động từ
đưa ra dưới hình thức luận ba đoạn

Related search result for "syllogise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.