Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
syllabize
syllabize
['siləbaiz]
Cách viết khác:
syllabicate
[si'læbikeit]
như syllabicate


/si'læbikeit/ (syllabify) /si'læbifai/ (syllabize) /'siləbaiz/

ngoại động từ
chia thành âm tiết
đọc theo âm tiết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "syllabize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.