Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
switch-tender


/'switʃmən/ (switch-tender) /'switʃ'tendə/
tender) /'switʃ'tendə/

danh từ
(ngành đường sắt) người bẻ ghi

Related search result for "switch-tender"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.