Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
switch-over
switch-over
['swit∫,ouvə]
danh từ
sự chuyển sang (một cái gì...)


/'switʃ,ouvə/

danh từ
sự chuyển sang (một cái gì...)

Related search result for "switch-over"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.