Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweet-briar
sweet-briar
['swi:t'braiə]
Cách viết khác:
sweet-brier
['swi:t'braiə]
eglantine
['egləntain]
danh từ
(thực vật học) cây tầm xuân


/'swi:t'braiə/ (sweet-brier) /'swi:t'braiə/
brier) /'swi:t'braiə/

danh từ
(thực vật học) cây tầm xuân

Related search result for "sweet-briar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.