Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweet oil
sweet+oil
['swi:t'ɔil]
danh từ
dầu ôliu


/'swi:t'ɔil/

danh từ
dầu ôliu

Related search result for "sweet oil"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.