Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
surface-tension
surface-tension
['sə:fis'ten∫n]
danh từ
sức căng bề mặt


/'sə:fis,tenʃn/

danh từ
sức căng bề mặt

Related search result for "surface-tension"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.