Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
surface-car
surface-car
['sə:fis'kɑ:]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toa xe điện


/'sə:fiskɑ:/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toa xe điện

Related search result for "surface-car"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.